O nas

Dom Dziennego Pobytu w Grudziądzu jest ośrodkiem wsparcia działającym w formie jednostki budżetowej gminy-miasto Grudziądz.

Siedzibą Domu jest miasto Grudziądz, ul. Piłsudskiego 111

Obszar działania Domu obejmuje obszar gminy - miasta Grudziądz.

Dom działa na podstawie ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Dom zapewnia mieszkańcom Grudziadza, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częśćiowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych:

    stacjonarne usługi opiekuńcze
    posiłek

 Podstawowe zadania Domu to:

  • zapewnienie świadczeń opiekuńczych
  • stworzenie dogodnych warunków do dziennego przebywania osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy,
  • zaspokojenie potrzeb kulinarno-oświatowych i rekreacyjnych pensjonariuszy oraz prowadzenie działalności rehabilitacyjnej,
  • organizowanie terapii zajęciowej, także w ramach dobrowolnych prac na rzecz Domu,
  • zapewnienie wyżywienia,
  • zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa na terenie Domu oraz opieki w czasie zajęć organizowanych poza Domem,
  • współpraca z placówkami pomocy społecznej, klubami seniorów i innymi podmiotami w zakresie objęcia chętnych osób usługami opiekuńczymi Domu,
  •   włączenie się w działalność kulturalno-społeczną Grudziądza ze szczególnym uwzględnieniem integracji międzypokoleniowej