Deklaracja dostępności Dom Dziennego Pobytu w Grudziądzu

Dom Dziennego Pobytu w Grudziądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dom Dziennego Pobytu w Grudziądzu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Koordynator do spraw dostępności: Bogdan Bojarski.
 • E-mail: witryna.bojarski@gmail.com
 • Telefon: 514564120

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Dziennego Pobytu
 • Adres: Piłsudskiego 111
  86-300 Grudziądz
 • E-mail: dyrektor@domdzienny.grudziadz.pl
 • Telefon: 564 620 637

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Placówka -Dywizjonu 303 4:

1. przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa -schody i winda)
2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do pomieszczeń -winda
3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny –plan budynku
4. w odległości około 20 m od wejścia głównego znajduje się toaleta przystosowana częściowo dla osób niepełnosprawnych
5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji, ogólnie dostępny plan ewakuacji

Placówka Piłsudskiego 111:

1. przestrzenie komunikacyjne są częściowo wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa -schody) – dostęp jest możliwy przy pomocy wyznaczonej do tego celu osoby
2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do pomieszczeń – wsparcie specjalnie do tego wyznaczonej osoby
3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny – plan pomieszczeń i ewakuacji
4. w odległości około 10 m od wejścia głównego znajduje się toaleta częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych (uchwyty podtrzymujące)
5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji -asysta osób funkcyjnych, ogólnie dostępny plan ewakuacji